RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

Administratorem danych jest SoftPlast Lidia Pawlaczyk van Straaten z siedzibą w Ruminie, ul. Rzgowska 20, 62-504 Konin.

Cel

Dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu nawiązania kontaktu
i ustaleniu zasad współpracy z firmą osobiście, bądź wszelkimi dostępnymi środkami komunikacji. Na terenie zakładu, prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Możemy przetwarzać Twoje dane również ze względu na prowadzoną rekrutację

Podstawy prawne

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  1. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia* w celu prowadzenia rekrutacji (dot. danych, które nie zostały wymienione w Kodeksie pracy), w celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub czat (dot. strony internetowej);

  2. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu realizacji postanowień łączącej nas umowy;

  3. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas (rozliczenia podatkowe);

  4. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń, a także w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym.

Odbiorcy

W niektórych sytuacjach, mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne),
aby móc wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane, w szczególności następującym odbiorcom:

  1. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,

  2. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

  3. innym odbiorcom danych np. bankom, podmiotom dostarczającym przesyłki.

Okres przechowywania danych

W przypadku zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania,
a następnie przez okres wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku
i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane
są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. Dane zbierane w związku z prowadzonym monitoringiem nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące. Dane zebrane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu jej wycofania lub ustania relacji.

Prawa

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.

Dobrowolność

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji ww. celów.

Profilowanie i państwa trzecie

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.